Central Vietnam “Wild” pictures

Takydromus hani  CHOU et al., 2001

Takydromus hani  CHOU et al., 2001


Order by:  
   © 2023 Jeremy Lockett     

Date:

February 11, 2023

Origin:

Vietnam / Đà Nẵng / Hoà Vang

Sex:

Age:

Adult

Georeference:

   © 2020 Martin Walsh     

Date:

December 28, 2020

Origin:

Vietnam / Thừa Thiên - Huế / Phú Lộc / east of Nhà hàng Bạch Mã

Sex:

Male

Age:

Adult

Georeference:

16.194566 107.860978

   © 2009 Thomas Klesius     

Date:

July 25, 2009

Origin:

Vietnam / Bach Ma NP

Sex:

Male

Age:

Adult

Georeference: