Spanien / Pityusen / Es Freus / Illa Negra Norte. 

Unterart:

Podarcis pityusensis negrae  (EISENTRAUT, 1928)

Synonyme:

Lacerta pityusensis intermedia  EISENTRAUT, 1928

 
 
 
 
 

Podarcis pityusensis negrae  © 2017 Mike Zawadzki