Iran, southernmost Azerbaijan and easternmost Turkey. 

Genus:

Iranolacerta ARNOLD et al., 2007

Species (2):

Iranolacerta brandtii  (DE FILIPPI 1863)

Iranolacerta zagrosica  (RASTEGAR-POUYANI & NILSON, 1998)

 
 
 
 

Iranolacerta: 13  pictures (see species level)

 
 
 

Iranolacerta zagrosica  © 2011 Barbod Safaei Mahroo