Eastern part of the Alborz mountains in northern Iran. 

Species:

Darevskia schaekeli  AHMADZADEH et al. 2013

Synonyms:

Lacerta saxicola defilippii   CAMERANO, 1877

Darevskia defilippii   ARRIBAS, 1997

 
 

Iran

 
 
 
 
 

Darevskia schaekeli  © 2013 Barbod Safaei Mahroo