Nordost-Somalia. 

Art:

Pseuderemias savagei  (LAURENT & GANS, 1965)

Synonyme:

Eremias savagei  LAURENT & GANS, 1965

Pseuderemias savagei  SZCZERBAK, 1975

Pseuderemias mucronata savagei   LANZA, 1983

 
 
 
 
 

Pseuderemias savagei  © 1965 Laurent & Gans